د زبور کِتاب

اتم زبور

د سرود مشر دپاره د رباب ساز سره د حضرت داود یو زبور

د خُدائ پاک جلال

۱ا‎‌‎‎ے مالِکه خُدایه، زمونږ ربه،

ټوله دنيا کښې ستا نوم عظیم ‎‎دے،

پاس په آسمانونو کښې د‎ې خپل جلال جوړ کړے دے.

۲تا د غیږې او لویو ماشومانو ته خپل ثناء صِفت ښودلے دے

خپل مخالفین او دشمنان دې په دې چپ کړى دی.

۳زهٔ کله چې ستا د ګوتو کار ته ګورم، ستا په آسمانونو باندې غور کوم،

په خپل ځائ چې مقرر دی ستورو سپوږمۍ ته ګورم،

۴بنيادم څۀ وی چې تۀ پرې نظر ساتې،

نو اِنسان څهٔ وی چې تۀ يې خيال ساتې؟

۵تا د فرشتو نه لږ کم کړے دے

تا هم د جلال او عِزت تاج ور په سر کړے دے.

۶تا په خپل مخلوق بنیادم واکمن کړے دے،

تا په هر څيز پوره اِختيار ورکړے دے.

۷کۀ ګډې کۀ رَمې د بیابان،

او کۀ دى ټول ځنګلی ځناوران.

۸کۀ مارغان دی په هوا کښې او کۀ کبان دی سمندر کښې،

يا نور داسې څيزُونه چې ګرځیږی سمندر کښې.

۹ا‎‌‎‎ے مالِکه خُدایه، زمونږ ربه،

ټوله دنيا کښې ستا نوم عظيم دے.