فهرست


لاندې فهرست نه دَ جلد انتخاب وکړئ


پښتو إنجيل

دَ انخیلِ مقدس مطابق مالك عیسٰی المسیح خدمت کوم چه ازل نه تر ابده دي ، دَ شفا او خلاصون خدمت-

خدائ زمونږ ټول احتیاج مسیح باندے ایمان راوړلو په وسیله پورا کوی .

په انجیلِ مقدس کښي دَ مالك عیسٰی معجزانه مرګ او مړګ نه بیا راژوندی کیدلو په باره کښي مفصّل بیان شته دی یچ مالك عیسٰی المسیح زمونږ لپاره ژوند وکړلو او زمونږ دَ نجات لپاره مړ شو- دا دَ موجوده او راتلونکی واقعاتو شهادت دي.

انجیل مقدس دَ خدائ الهامی کلام چه دَ مالك عیسٰی المسیح شاګردانو په کتابی شکل کښي ولیکلو او نور.

دَ هر یو کتاب په نسبت ډیرو ژبو کښي ترجمه کړي شوي دي .

په آن لائن لوستُلو او اوریدلو لپاره له اصلی یونانی ژبی نه په پښتو ترجمه کړې شوې انخیِلِ شریف دلته شته دی.


ټیلیفون لپاره پښتو بائبل

تأسی موبائیل فون لرئ آؤ یا بائبل یؤ بل کمپیوټر پروګرام کښی غواړئ؟

نو زمونږ نوی پښتو بائبل ټیلیفون لپاره په کار اچونه تر ازمایښت لاندې ونیسئ