پو دور خاضر که دَ ژوند زیری

" اَئے تاسو چه ټول خوارى کوئ اَؤ پنډ مُونږ درُوند دے، ماله راشئ اَؤ زَۀ به آرام درکړم.” (إنجيل متی ۱۱:۲۸!)

مالك عیسٰی المسیح دَ خدائ له طرفه راغلي هر هغه څوک چی په هغهٔ ایمان راوړی نو دَ مالك عیسٰی رحم، تسلی او کومک به ومومی

پښتو إنجيل

په پښتو ترجمه کړےشوےانجیل شریف

کښي وروستو یا اوس آن لائن اوریدلو لپاره ډاؤن لوډ کولې هُم شۍ

تاسو آن لائن په پښتو ژبه کښي انجیل شریف لوستلې او آوریدلې شۍ . او کلامِ مقدس تاسو په پښتو ژبه

ستاسو خپل ژبے که نشریات

زمونږ مشهور پښتو ریډیو پروګرامونه دَ آن لائن اوریدلو لپاره ستاسو په خدمت کښي حاضردی

په کور کښي پښتو ریډیو واورۍ!

پښتو ریډیو پروګرامونه باقاعده په لنډو څپو نشر کیږی. تاسو هر چرته چی اوسیږئ هلته زمونږ پښتو " ریډیوِ پیامِ حیات" اوریدلې شۍ

شهادتونه

مونږ ستاسو پو خدمت کښي دَ هغه خلقو شهادتونه وړاندي کوو چا چه مالك عیسیٰ مسیح باندي خپل خدائ او خلاصوونکي پو طور ایمان راوړي ديَ

Pashto Mobile Apps

Pashto Apps for your Mobile Phone, including Nokia and Android devices - old and new. Read and hear the Holy Injil on your Phone!